Odměna

 

Odměna za právní služby se řídí vždy povahou a náročností požadavku klienta. O druhu a sazbě odměny informuji klienta vždy předem, a to včetně odhadu celkové ceny poskytnutých služeb. Odměna je stanovena tak, aby byla oboustranně přiměřená a klient vždy věděl, kolik zaplatí.

 

Nabízím první úvodní poradu ve věci, která je zpoplatněna paušálně částkou 2.000,- Kč. V případě dalšího využití mých služeb stanovím po dohodě s klientem odměnu; většinou hodinovou nebo úkonovou. V některých případech, např. sepis smlouvy, je stanovena paušální částka za poskytnutou službu. Ve výjimečných případech sjednávám i odměnu z podílu na výsledku věci, tj. procento z vysouzeného nároku klienta.

 

Hodinová odměna je stanovena jako násobek počtu hodin, které jsem strávila poskytnutím právní služby a předem domluvené hodinové sazby. V rodinnému právu hodinovou odměnu sjednávám vždy.

 

Úkonová odměna se určuje podle počtu úkonů vykonaných ve věci a sazby, která je po dohodě s klientem stanovena dle náročnosti případu předem.

 

Odměna v sobě nezahrnuje hotové výdaje související s poskytnutím služby, jako jsou správní a soudní poplatky, cestovní náhrady a náhrady za promeškaný čas, náklady znalce apod. Ty hradí klient vždy zvlášť.

 

Pokud by nebyla sjednána uvedená smluvní odměna, jsou ceny právních služeb určovány podle advokátního tarifu. Tím je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

 

Povinná informace o mimosoudním řešením sporů

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv poskytování právních služeb (na základně zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Česká advokátní komora (internetová stránka www.cak.cz) je smírčím orgánem ve sporech spotřebitele s advokátem.